CPR M.E.D.

Centrum pro rodinu M.E.D.

Projekty

Projekty CPR M.E.D. o.s. v roce 2009


MEDOVÝ ROK – provoz mateřského centra (jako služby pro osoby pečující o nejmenší děti, ohrožené sociálním vyloučením) - podpora MPSV, MÚ Semily


M.E.D.věd – projekt na oživení areálu památkově chráněné dřevěnky v Jílovecké ulici v Semilech (Cílem projektu je umožnit rodinám, žákům MŠ a ZŠ z bytovek a panelových domů zažít romantický prostor památkově chráněné dřevěnky a zahrádky při aktivních rukodělných činnostech a zahradnických pracích, kompostování, řezání dříví. Sálavé teplo živého ohně, pečení, vaření, sušení na kamnech jsou zážitky, o které je nechceme ochudit. Seznámení se a ochutnání starých plodin (špalda, proso, ďumlik-tuřín) .

Ne muzeum, ale živé společenství lidí. Ohmatáme si životní styl našich předků, náročnost i výhody. Navážeme kontakty se starousedlíky, zaznamenáme vzpomínky a zkušenosti (Bejvávalo). Znovuoživíme zahrádku, zaměříme se na původní rostliny, bylinky. Budeme se snažit alespoň jeden bylinný záhon přizpůsobit našim přátelům na vozíčku (tzv. vyvýšený záhon), aby mohli i oni zakusit vůni rozkvetlých bylinek) – podpora MÚ Semily, Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor, Nadace OKD, Liberecký kraj.


Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury -

podporujeme nezastupitelnou roli rodiny ve výchově a vzdělávání, nechceme přesouvat vlastní zodpovědnost pouze na instituce (MŠ, ZŠ, ZUŠ atd.). Děti nejmladšího věku potřebují zažívat konkrétní zkušenosti se svými nejbližšími (nápodoba) při smysluplné tvořivé činnosti. Nabízíme prostor, inspiraci a sdílení zkušeností v naplnění společného „volného“ času rodin, předcházíme sklonům k pasívnímu,konzumnímu stylu života. Tvořiví rodiče mají šanci zasít semínko tvořivosti i ve svých dětech.

SMolíček – projekt ve spolupráci s Městskou knihovnou v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Záměrem našeho projektu je vytvořit prostor pro rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku pro společnou inspiraci a hledání cest ke knížce, zvláště k svébytné dětské literatuře českého původu (vydání televizního večerníčku v knižní podobě nelze zaměňovat s literaturou). Zkoušíme výtvarné techniky a postupy, které s pomocí rodičů zvládnou i děti, které ovšem nelze realizovat ve třídě MŠ či ZŠ z důvodu počtu a náročnosti.

Podpora MÚ Semily


pARTner – spolupráce rodičů a školy

Centrum pro rodinu M.E.D. je členem Sítě MC, která chystá celostátní kampaň "Škola přátelská rodině" (po kampaních "Společnost přátelská rodině" a" Obec přátelská rodině"). Tento projekt bereme jako první krůčky na cestě partnerství MC (a vůbec rodičovské veřejnosti) a školských zařízeních ve městě. Řada našich klientek se dobrovolnickou prací v MC zapojilo do aktivního budování občanské společnosti (kampaň Město pro děti) a v současné době děti odrůstají a stávají se z nich aktivní rodiče i pedagogové ve školách.

Osobní zkušenost je zatím s malou informovaností rodičů o úloze a možnostech ŠVP, školských rad. ZŠ určitě ne záměrně, ale často z časových a kapacitních důvodů nevěnují dostatečnou pozornost informování v této oblasti.

1. Rozvíjení aktivní spolupráce s rodičovskými spolky a školami ve městě (jarmarky, trhy, programy pro MŠ, ZŠ).

2. Osvětová činnost (přednášky, besedy) pro rodičovskou veřejnost z oblasti nové školské reformy, alternativních pedagogik a hlavně nezastupitelné role rodiny v období nejranějšího dětství pro budoucí vývoj a rozvoj dítěte.

(prevence poruch učení, sociálních problémů apd.)

3. Umožnit žákům ZŠ sdílet zkušenosti a vzpomínky přímých účastnic studentského hnutí 1989. Tento projekt podpořil Liberecký kraj.


Vzdělávací projekty (pro školy i rodičovskou veřejnost)

Prevence PPP (poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie, obezity)

Projekt se zaměřuje na prevenci a hledání příčin a kořenů PPP, nesnaží se suplovat odbornou pomoc. Chce vyvolat otázky u cílových skupin tak, aby vážily“ hodnoty, klady x ztráty při hledání ideálů krásy.

Cílem projektu je:

- hledat společně s rodiči malých dětí způsoby, jak se utvářejí hodnoty již od narození dítěte, jaké jsou vlivy médií, vzorů, nápodoby rodičů i okolí

- vytvořit důvěryhodný prostor k vyjádření vlastních zkušeností, nabídka pohledu odborníků na rodinnou terapii, média, zdravý životní styl

- rozkrýt mechanismy fungování tlaku reklamy a norem veřejného mínění a vyvolat debatu žáků nad otázkou, zda to, co je dnes normální, je přirozené

- otevření tématu PPP žákům ZŠ a SŠ, zprostředkování kontaktů a odkazů s bližšími informacemi o PPP a nabídkou pomoci

Projekt podporuje Liberecký kraj

KVĚT –SVĚT - Projekt se snaží řešit neinformovanost laické veřejnosti o ekologické stopě řezaných květin v drtivé většině dovážených a převážených ze země do země. K ekologické zátěži dopravy (kvůli rychlosti převážně letecké) nutno přičíst zátěže chemické (pěstování, uchování) a v neposlední řadě i sociální (převážně ženská a dětská práce ve sklenících plných pesticidů). Hlavní cílovou skupinou jsou ženy (které jsou květinou nejčastěji obdarovány), které by měly získat dostatek podnětů a informací k rozhodnutí, zda je pro ně květina s touto zátěží ten nejmilejší dárek a hlavně by měly umět svým blízkým naznačit jiné alternativy dárků (např. hrnkové květiny nejlépe ČR původu, vlastnoruční tvořivé výrobky, fair trade zboží, výrobky chráněných dílen, bio čaje atd.). Z důvodu převahy žen ve školství a hlavně zvyku květinou poděkovat učiteli/učitelce na konci roku jsme projekt (mimo aktivity v MC a rodičovské veřejnosti) směřovali i přímo do 10 škol v okolí. Podpora Nadace Partnertví.Naše sdružení letos aktivně vykročilo k cíli rozšířít svou činnost i v oblasti vzdělávání a poradenství (pracovní název projektu Vzdělávací středisko Meduňka), rádi bychom nabízeli programy MŠ,ZŠ i SŚ v oblasti ekologické výchovy, kterou chápeme dosti široce, zahrnuje i zdravý životní styl, prevence, výchova k přirozenému a vědomému rodičovství. Neboť kvalita prožití těhotenství a raného dětsví jsou ty kořeny, ze kterých vyrůstá nejenom vztah k přírodě, ale i zakotvení nebo naopak vykořenění člověka se všemi důsledky, např. falešné hledání a uspokojování potřeb – sklon k hromadění a neudržitelnému způsobu života)

První aktivity proběhly v Týdnu pro Zemi 09 (program EV pro cca 150 dětí, několik projektů nás zavazuje k velmi úzké spolupráci se školami).

Z důvodu tohoto směřování jsme se zapojili do projektu MRKVIČKA (projekt podporující předškolní ekologickou výchovu v Libereckém kraji. Zapojit se mohou mateřské školy a jiné neziskové organizace věnující se ekologické výchově dětí na území Libereckého kraje.)

Dále jsme v jednání o možnosti kolektivního členství ČSOP, podali jsme žádost do zařazení do národní sítě EVVO. Velmi si ceníme i úzké spolupráce s odborem ŽP MÚ Semily díky naší aktivní člence, která se do ŽP MÚ vrátila po MD a má na starost i EV.

 
Centrum pro rodinu M.E.D., Tyršova 380, 513 01 Semily člen Sítě mateřských center, držitel certifikátu Společnost přátelská rodině (c) CPR M.E.D. Semily